martes, 23 de octubre de 2012

Activitat Codi Hexadecimal

1- Qué significa TIC? Tecnologies de la Informació i la Comunicació

2- El 365 és una dada o una informació? És una dada perquè en desconeixem el significat.

3- Un semàfor de transit ens dona informació, especifica el seu alfabet i el seu codi.
L’alfabet del semàfor seria els seus colors, el seu codi seria depèn de quin color estigui en el seu moment, per exemple: si el color de semàfor és verd; els cotxes podran circular, si és de color groc ; els cotxes podrien circular però amb mola precaució, i si el semàfor esta vermell; els cotxes no poden circular.

4-  Amb la calculadora del windows transforma a decimal: 100010110b  /2BF7h (La calculadora la trobareu a Inici->Programes->Numerics(o Accessoris)->Calculadora.
Un cop oberta feu al menú Ver->Científica)


100010110b- 8 11 1011

2BF7h- 10 1011 1111 111 0

5- Quants bits de dades caben en un disquet de 1400 KB?

1400KB=1400/210=1,3671875 bits

6- Quants disquets de 1400 KB calen per guardar un CD-ROM de 640 MB ?
1024 Kb= 1 Mb
      (1024*640) / 1400 = 655360/1400 = 469


7- Utilitza el codi ASCII (mira la taula de més amunt) per desxifrar 01001000 01101111 01101100 01100001.  486F6C61


(pots fer "copia" i utilitzar la eina de cercaque trobaràs al menú Edició|Cerca)

8- Un mòdem de 56.000 bps suposant que funcioni al màxim de la seva velocitat, quant tarda a trametre un disquet de 1.400KB?
(1400*1000*8) / 56000= 11200000/ 56000 = 200bps

9- Si el rellotge intern d'un ordinador té una velocitat de 500 MHz, quants impulsos fa en 1 minut?  f=500 MHz= 500*10^6Hz     T=1/f=1/500*^6= 0.000000002 segons= 2nsg


10- Quants hertzs té el moviment de rotació de la Terra? 24*3600= 86400 hertz   

Activitat 7 Gimp

Activitat 5 Gimp

Activitat 4 Gimp

Activitat 3 Gimp


martes, 25 de septiembre de 2012

La Informàtica

1. Definició d’informàtica i conceptes fonamentals.
El terme informàtica prové del francès informatique, implementat per l'enginyer Philippe
Dreyfus al començament de la dècada del '60. La paraula és, al seu torn, un acrònim de
information i automatique.
La informàtica es refereix al processament automàtic d'informació mitjançant dispositius
electrònics i sistemes computacionals. Els sistemes informàtics han de comptar amb
la capacitat de complir tres tasques bàsiques: entrada (captació de la informació),
processament i sortida (transmissió dels resultats). El conjunt d'aquestes tres tasques
es coneix com algorisme.
(La informàtica abasta també els principals fonaments de les ciències de la computació,
com la programació per al desenvolupament de programari, l'arquitectura de les
computadores i del maquinari, les xarxes com Internet i la intel · ligència artificial. Fins i
tot s'aplica en diversos temes de l'electrònica.)

2. Història de la informàtica. Generacions dels ordinadors.
La història dels ordinadors sembla curta i intensa. Però si ens fixem amb les seves
bases i els seus antecedents, trobem els seus orígens en unes dates impensables. En la
següent cronologia es mostra la evolució i els fets més destacats que han passat des del
primer àbac fins a la actual tecnologia, fixant-nos en el que refereix a la informàtica en
general, o efectes que la informàtica crea en la societat.
La història dels ordinadors i la informàtica s'ha dividit tradicionalment en
diferents generacions d'ordinadors, que es diferencien bàsicament per la tecnologia
utilitzada o e els mètodes de càlcul. Partint d'aquesta base la cronologia esta dividida en:
els inicis de la 2a generació, la 3a generació, la 4a generació i la 5a generació

3. Societat de la Informació
La progressiva incorporació dels ordinadors a les diferents activitats productives,
de creació i lleure, així com l'expansió de les xarxes de comunicacions a tots els
àmbits de la vida ciutadana, constitueixen dos fenòmens que visualitzen els canvis
que està experimentant la nostra societat. Aquest conjunt de tecnologies basades
en la microelectrònica, la informàtica i les xarxes de comunicacions, és a dir, les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), constitueixen avui el mateix
factor de transformació que en el seu moment van tenir la impremta o la màquina
de vapor. Les TIC es materialitzen en nombrosos dispositius i programes que van
dels ordinadors personals als telèfons mòbils passant per Internet. Màquines,
xarxes, programes i serveis faciliten la comunicació entre persones i l'accés a
ingents quantitats d'informació en format digital.

4. Sistema Informàtic: maquinari i programari de l’ordinador
El maquinari, la part física d'un sistema informàtic, està format pels següents elements
principals:
● Unitat central de processament (CPU): el "cervell" de l'ordinador.
● Memòria: suport d'emmagatzematge d'informació.
● Perifèrics: dispositius externs per al tractament de la informació.
El programari és el conjunt de programes que treballen sobre el maquinari d'un sistema
informàtic i permeten realitzar el tractament de la informació. El programari es pot
classificar en tres grans apartats:
● Programari de diagnòstic
● Programari de sistema
● Programari d'aplicació

5. La informació i la seva representació. Sistemes de representació
L'home subministra informació a la màquina mitjançant símbols (caràcters): Aquests
podem dividir en cinc categories:
• Caràcters alfabètics: {a, b, ..., z, A, B, ..., Z}.
• Caràcters numèrics: {0,1, ..., 9}.
• Caràcters especials: {(,), *, +, -,?, ... }.
• Caràcters de control: {fi de línia, caràcter de sincronització, avanç pàgina, xiulet, ... }.
• Caràcters gràfics: {,, ♣, ♠, , ... }