martes, 25 de septiembre de 2012

La Informàtica

1. Definició d’informàtica i conceptes fonamentals.
El terme informàtica prové del francès informatique, implementat per l'enginyer Philippe
Dreyfus al començament de la dècada del '60. La paraula és, al seu torn, un acrònim de
information i automatique.
La informàtica es refereix al processament automàtic d'informació mitjançant dispositius
electrònics i sistemes computacionals. Els sistemes informàtics han de comptar amb
la capacitat de complir tres tasques bàsiques: entrada (captació de la informació),
processament i sortida (transmissió dels resultats). El conjunt d'aquestes tres tasques
es coneix com algorisme.
(La informàtica abasta també els principals fonaments de les ciències de la computació,
com la programació per al desenvolupament de programari, l'arquitectura de les
computadores i del maquinari, les xarxes com Internet i la intel · ligència artificial. Fins i
tot s'aplica en diversos temes de l'electrònica.)

2. Història de la informàtica. Generacions dels ordinadors.
La història dels ordinadors sembla curta i intensa. Però si ens fixem amb les seves
bases i els seus antecedents, trobem els seus orígens en unes dates impensables. En la
següent cronologia es mostra la evolució i els fets més destacats que han passat des del
primer àbac fins a la actual tecnologia, fixant-nos en el que refereix a la informàtica en
general, o efectes que la informàtica crea en la societat.
La història dels ordinadors i la informàtica s'ha dividit tradicionalment en
diferents generacions d'ordinadors, que es diferencien bàsicament per la tecnologia
utilitzada o e els mètodes de càlcul. Partint d'aquesta base la cronologia esta dividida en:
els inicis de la 2a generació, la 3a generació, la 4a generació i la 5a generació

3. Societat de la Informació
La progressiva incorporació dels ordinadors a les diferents activitats productives,
de creació i lleure, així com l'expansió de les xarxes de comunicacions a tots els
àmbits de la vida ciutadana, constitueixen dos fenòmens que visualitzen els canvis
que està experimentant la nostra societat. Aquest conjunt de tecnologies basades
en la microelectrònica, la informàtica i les xarxes de comunicacions, és a dir, les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), constitueixen avui el mateix
factor de transformació que en el seu moment van tenir la impremta o la màquina
de vapor. Les TIC es materialitzen en nombrosos dispositius i programes que van
dels ordinadors personals als telèfons mòbils passant per Internet. Màquines,
xarxes, programes i serveis faciliten la comunicació entre persones i l'accés a
ingents quantitats d'informació en format digital.

4. Sistema Informàtic: maquinari i programari de l’ordinador
El maquinari, la part física d'un sistema informàtic, està format pels següents elements
principals:
● Unitat central de processament (CPU): el "cervell" de l'ordinador.
● Memòria: suport d'emmagatzematge d'informació.
● Perifèrics: dispositius externs per al tractament de la informació.
El programari és el conjunt de programes que treballen sobre el maquinari d'un sistema
informàtic i permeten realitzar el tractament de la informació. El programari es pot
classificar en tres grans apartats:
● Programari de diagnòstic
● Programari de sistema
● Programari d'aplicació

5. La informació i la seva representació. Sistemes de representació
L'home subministra informació a la màquina mitjançant símbols (caràcters): Aquests
podem dividir en cinc categories:
• Caràcters alfabètics: {a, b, ..., z, A, B, ..., Z}.
• Caràcters numèrics: {0,1, ..., 9}.
• Caràcters especials: {(,), *, +, -,?, ... }.
• Caràcters de control: {fi de línia, caràcter de sincronització, avanç pàgina, xiulet, ... }.
• Caràcters gràfics: {,, ♣, ♠, , ... }