martes, 23 de octubre de 2012

Activitat Codi Hexadecimal

1- Qué significa TIC? Tecnologies de la Informació i la Comunicació

2- El 365 és una dada o una informació? És una dada perquè en desconeixem el significat.

3- Un semàfor de transit ens dona informació, especifica el seu alfabet i el seu codi.
L’alfabet del semàfor seria els seus colors, el seu codi seria depèn de quin color estigui en el seu moment, per exemple: si el color de semàfor és verd; els cotxes podran circular, si és de color groc ; els cotxes podrien circular però amb mola precaució, i si el semàfor esta vermell; els cotxes no poden circular.

4-  Amb la calculadora del windows transforma a decimal: 100010110b  /2BF7h (La calculadora la trobareu a Inici->Programes->Numerics(o Accessoris)->Calculadora.
Un cop oberta feu al menú Ver->Científica)


100010110b- 8 11 1011

2BF7h- 10 1011 1111 111 0

5- Quants bits de dades caben en un disquet de 1400 KB?

1400KB=1400/210=1,3671875 bits

6- Quants disquets de 1400 KB calen per guardar un CD-ROM de 640 MB ?
1024 Kb= 1 Mb
      (1024*640) / 1400 = 655360/1400 = 469


7- Utilitza el codi ASCII (mira la taula de més amunt) per desxifrar 01001000 01101111 01101100 01100001.  486F6C61


(pots fer "copia" i utilitzar la eina de cercaque trobaràs al menú Edició|Cerca)

8- Un mòdem de 56.000 bps suposant que funcioni al màxim de la seva velocitat, quant tarda a trametre un disquet de 1.400KB?
(1400*1000*8) / 56000= 11200000/ 56000 = 200bps

9- Si el rellotge intern d'un ordinador té una velocitat de 500 MHz, quants impulsos fa en 1 minut?  f=500 MHz= 500*10^6Hz     T=1/f=1/500*^6= 0.000000002 segons= 2nsg


10- Quants hertzs té el moviment de rotació de la Terra? 24*3600= 86400 hertz   

Activitat 7 Gimp

Activitat 5 Gimp

Activitat 4 Gimp

Activitat 3 Gimp